แบบฟอร์ม

Title Download
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี 4 ยุทธศาสาตร์
  1 files      96 downloads
Download
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์
  1 files      100 downloads
Download
กรอบทิศทาง ตามร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  1 files      67 downloads
Download
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน)
  1 files      15 downloads
Download
แบบฟอร์มแผน / ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      160 downloads
Download
แบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      279 downloads
Download
แบบฟอร์ม โครงการความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
  1 files      167 downloads
Download
แบบเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปีงบประมาณ 2561
  1 files      56 downloads
Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      43 downloads
Download
หลักเกณฑ์-แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2561
  1 files      14 downloads
Download
เอกสารประกอบการทำสัญญา เพื่อขอรับทุนโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ พ.ศ. 2561
  1 files      86 downloads
Download
แบบฟอร์มโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ พ.ศ. 2561
  1 files      78 downloads
Download
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบพระราชทานปริญญาบัตร
  1 files      32 downloads
Download
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด-ระดับกิจกรรมย่อย
  1 files      35 downloads
Download
แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 2561
  1 files      69 downloads
Download
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ งานบริการวิชาการ 2561
  1 files      186 downloads
Download
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      244 downloads
Download
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
  1 files      98 downloads
Download
แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
  1 files      101 downloads
Download
แบบฟอร์มงบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
  1 files      50 downloads
Download