โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.วัชรี รวยรื่น และ ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม “โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในการติดตามกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ณ โรงเรียนเขาพระนิ่ม ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี