ประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ มรส. รักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)  ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ จัดประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ มรส. รักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง และประเมินโครงการ รวมทั้งการรายงานผลโครงการ เพื่อให้การประเมินผลโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี