ผู้บริหารและบุคลากร

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์