โครงสร้างหน่วยงาน

การจัดตั้งหน่วยงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2)(5) และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2549 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่  11/2549  วันที่  29  พฤศจิกายน 2549 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการในกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 6 งานด้วยกัน ได้แก่