โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชผักพื้นบ้านของตำบลหาดส้มแป้น ณ โรงเรียนหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด และ ดร.วัชรี รวยรื่น นำคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชผักพื้นบ้านของตำบลหาดส้มแป้น ณ โรงเรียนหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง