ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานอธิการบดี เชิญหน่วยงานในกับกำเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี