ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

กองนโยบายและแผน นำทีมงานโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ และนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดประชุมตัวแทนตัวแทนของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ร้านฟรีด้อมเสต็ก อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ