พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ช่วงเช้า)

เช้าวันนี้ (พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 มากําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และบรรยายผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ/เอกชน ผู้บริหารที่เข้าร่วมต้อนรับ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีส่วนช่วยในการใช้องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในทุกมิติ มีทักษะในการประยุกต์ใช้ศาสตร์แขนงต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ องคมนตรีได้บรรยายพิเศษให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “พระราโชบายและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และการน้อมนำพระราโชวาทสู่การสร้างแรงบันดาลใจ” สรุปภาพรวมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี