เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

Title
แบบฟอร์มงบบูรณาการ
 1 file(s)  474 downloads
การจัดทำงบประมาณ-62 September 7, 2017 Download
แบบฟอร์มปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2560
 1 file(s)  571 downloads
การจัดทำงบประมาณ-62 September 4, 2017 Download
แบบฟอร์มขอโครงการ-บริการวิชาการ-ทำนุบำรุงศิลปะ
 1 file(s)  199 downloads
การจัดทำงบประมาณ-62 September 4, 2017 Download
แบบฟอร์มขอข้อมูลจำนวนนักศึกษา
 1 file(s)  110 downloads
การจัดทำงบประมาณ-62 September 4, 2017 Download
แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  531 downloads
การจัดทำงบประมาณ-62 September 4, 2017 Download
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  280 downloads
การจัดทำงบประมาณ-62 September 4, 2017 Download
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  167 downloads
การจัดทำงบประมาณ-62 September 4, 2017 Download
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562
 1 file(s)  210 downloads
การจัดทำงบประมาณ-62 September 4, 2017 Download
เอกสารประกอบการประชุม “การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
 1 file(s)  152 downloads
การจัดทำงบประมาณ-62 September 4, 2017 Download
ปฏิทินงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  267 downloads
การจัดทำงบประมาณ-62 September 4, 2017 Download