เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Title Download
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสำนักงบประมาณ
  1 files      3 downloads
Download
ผังแสดงความเชื่อมโยงแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      20 downloads
Download
ขั้นตอนการดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
  1 files      13 downloads
Download
การชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
  1 files      18 downloads
Download
แบบฟอร์ม โครงการความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
  1 files      13 downloads
Download
บัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณ (ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561)
  1 files      11 downloads
Download
คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
  1 files      2 downloads
Download
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  1 files      2 downloads
Download
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  1 files      2 downloads
Download
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565
  1 files      8 downloads
Download
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561-2564
  1 files      54 downloads
Download
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
  1 files      11 downloads
Download
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
  1 files      47 downloads
Download
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
  1 files      75 downloads
Download
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
  1 files      237 downloads
Download
การพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุค ประเทศไทย 4.0
  1 files      29 downloads
Download
กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ปี พ.ศ. 2559-2563 ระดับอุดมศึกษา
  1 files      17 downloads
Download
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
  1 files      197 downloads
Download
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
  1 files      24 downloads
Download
ร่างทิศทางของแผนอุดมศึกษาระยะ 15ปี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2574
  1 files      17 downloads
Download