เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Title Download
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565
  1 files      5 downloads
Download
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561-2564
  1 files      23 downloads
Download
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
  1 files      4 downloads
Download
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
  1 files      12 downloads
Download
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
  1 files      10 downloads
Download
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
  1 files      12 downloads
Download
การพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุค ประเทศไทย 4.0
  1 files      2 downloads
Download
กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ปี พ.ศ. 2559-2563 ระดับอุดมศึกษา
  1 files      2 downloads
Download
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
  1 files      16 downloads
Download
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
  1 files      0 download
Download
ร่างทิศทางของแผนอุดมศึกษาระยะ 15ปี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2574
  1 files      4 downloads
Download