เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Title
เอกสารประกอบการประชุมระหว่างประเทศ
 1 file(s)  7 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีนาคม 17, 2020 Download
ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  13 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พฤศจิกายน 13, 2019 Download
ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  328 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พฤศจิกายน 13, 2019 Download
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  201 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง กรกฎาคม 31, 2019 Download
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  9 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง กรกฎาคม 26, 2019 Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
 1 file(s)  37 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง มกราคม 31, 2019 Download
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสำนักงบประมาณ
 1 file(s)  12 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ธันวาคม 20, 2018 Download
ผังแสดงความเชื่อมโยงแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  31 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง มิถุนายน 22, 2018 Download
ขั้นตอนการดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
 1 file(s)  21 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พฤษภาคม 24, 2018 Download
การชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
 1 file(s)  29 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พฤษภาคม 24, 2018 Download
แบบฟอร์ม โครงการความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
 1 file(s)  26 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พฤษภาคม 24, 2018 Download
บัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณ (ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561)
 1 file(s)  28 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พฤษภาคม 15, 2018 Download
คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีนาคม 20, 2018 Download
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 1 file(s)  10 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีนาคม 20, 2018 Download
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 1 file(s)  14 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีนาคม 20, 2018 Download
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565
 1 file(s)  17 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พฤศจิกายน 27, 2017 Download
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561-2564
 1 file(s)  132 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พฤศจิกายน 27, 2017 Download
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พฤศจิกายน 27, 2017 Download
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
 1 file(s)  60 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พฤศจิกายน 27, 2017 Download
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
 1 file(s)  103 downloads
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พฤศจิกายน 27, 2017 Download