งานนโยบายและแผน

Title Download
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      1 download
Download
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2561
  1 files      31 downloads
Download
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      39 downloads
Download
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      60 downloads
Download
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ปี 2560-2564
  1 files      28 downloads
Download
แผนปฏิบัติราชการ ปี 60
  1 files      38 downloads
Download
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี60
  1 files      29 downloads
Download