รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

Title
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4
 1 file(s)  43 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ตุลาคม 26, 2020 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1
 1 file(s)  85 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรกฎาคม 2, 2020 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4
 1 file(s)  114 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ธันวาคม 18, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3
 1 file(s)  25 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ธันวาคม 18, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2
 1 file(s)  129 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มิถุนายน 15, 2020 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4
 1 file(s)  69 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มิถุนายน 11, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3
 1 file(s)  72 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มิถุนายน 15, 2020 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 ไตรมาส 4
 1 file(s)  25 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรกฎาคม 23, 2018 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 ไตรมาส 3
 1 file(s)  22 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรกฎาคม 23, 2018 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 ไตรมาส 2
 1 file(s)  23 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรกฎาคม 23, 2018 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ไตรมาส 2
 1 file(s)  22 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรกฎาคม 23, 2018 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ไตรมาส 1
 1 file(s)  29 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรกฎาคม 23, 2018 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 4
 1 file(s)  34 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สิงหาคม 1, 2018 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 3
 1 file(s)  25 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พฤษภาคม 21, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 2
 1 file(s)  26 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรกฎาคม 11, 2018 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 1
 1 file(s)  30 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรกฎาคม 11, 2018 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2
 1 file(s)  24 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรกฎาคม 11, 2018 Download