รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

Title
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1
 1 file(s)  27 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 2, 2020 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4
 1 file(s)  96 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด December 18, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3
 1 file(s)  15 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด December 18, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2
 1 file(s)  119 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด June 15, 2020 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4
 1 file(s)  63 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด June 11, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3
 1 file(s)  62 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด June 15, 2020 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 ไตรมาส 4
 1 file(s)  20 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 23, 2018 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 ไตรมาส 3
 1 file(s)  17 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 23, 2018 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 ไตรมาส 2
 1 file(s)  17 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 23, 2018 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ไตรมาส 2
 1 file(s)  17 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 23, 2018 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ไตรมาส 1
 1 file(s)  23 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 23, 2018 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 4
 1 file(s)  29 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด August 1, 2018 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 3
 1 file(s)  20 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด May 21, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 2
 1 file(s)  21 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 11, 2018 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 1
 1 file(s)  25 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 11, 2018 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2
 1 file(s)  22 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 11, 2018 Download