รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

Title
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4
 1 file(s)  88 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด December 18, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3
 1 file(s)  13 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด December 18, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2
 1 file(s)  117 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด June 11, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4
 1 file(s)  60 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด June 11, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3
 1 file(s)  60 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด August 1, 2018 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 ไตรมาส 4
 1 file(s)  18 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 23, 2018 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 ไตรมาส 3
 1 file(s)  15 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 23, 2018 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 ไตรมาส 2
 1 file(s)  15 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 23, 2018 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ไตรมาส 2
 1 file(s)  15 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 23, 2018 Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ไตรมาส 1
 1 file(s)  21 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 23, 2018 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 4
 1 file(s)  26 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด August 1, 2018 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 3
 1 file(s)  18 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด May 21, 2019 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 2
 1 file(s)  19 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 11, 2018 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 1
 1 file(s)  23 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 11, 2018 Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2
 1 file(s)  22 downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด July 11, 2018 Download