Smart City

(วันนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดประชุมกับสำนักงานจังหวัด เพื่อหารือการพิจารณาโครงการในวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๔ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี