การประชุมการประเมินสถานภาพแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2563-2566)

เช้าวันนี้ (19 เมษายน 2562) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมการประเมินสถานภาพแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2563-2566) ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นกรอบในการเสนอชื่อ ผู้สมัครดำรงตำแหน่งอธิการบดี ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี