ประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 20 ปี

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี โดยมี ผศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอฺธิการบดี เป็นประธานในเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการจัดทำแผนเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดและสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายจักรกริช ธรรมศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซเชี่ยล คอนสแตนด์ จำกัด มาเป็นวิทยากรในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 20 ปี พัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นการเปิดเวทีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังมุมมองเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคามทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่ควรจะเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมถึงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ ด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1-4BtJoD0milaQfoTvuUdzyPu-0GiIPWQ

https://drive.google.com/drive/folders/1-7X6o-164dmcQ3fxCpsZo1nHjYuMdrfp