ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

(28 กุมภาพันธ์ 2563) กองนโยบายและแผน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/สถาบัน/หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยและงบประมาณกันเหลื่อมปี) ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี