ประชุมเพื่อหารือแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ )โครงการบริการวิชาการ

เวลา ๑๔.๐๐ น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ )โครงการบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ร่วมกับ
๑. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
๔. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๕. อาจารย์วัชรี พืชผล (สาขาวิชาธุรกิจอาหาร)
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี