โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อท้าทายอนาคตสู่ทางรอดมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ (19 -20 พ.ย. 2562)  กองนโยบายและแผน ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำ“โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อท้าทายอนาคตสู่ทางรอดมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรรทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ และ ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์กว่า 120 คนเข้าร่วม โดยมี รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยาย “ทิศทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความท้าทายที่อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องเจอ” ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีกลยุทธ์ให้ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย บูรณาการและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างกรอบแนวคิดให้กับมหาวิทยาลัย ต่อสู้กับภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยและร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องในอนาคต