พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City)” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ) กองนโยบายและแผน เป็นเจ้าภาพในการจัดทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City)” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ) ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (โดย นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรี) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี