“ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็น และออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile) เจาะจุดแข็งวิเคราะห์จุดอ่อน สายวิชาการ ระยะ 2

(วันนี้ 31 มกราคม 2563) กองนโยบายและแผน จัดประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็น และออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile) เจาะจุดแข็งวิเคราะห์จุดอ่อน สายวิชาการ ระยะ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็นและออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile) โดยได้รับเกียรติจาก  คุณชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์ มาเสวนา/ระดมความคิดเห็น หัวข้อ “เจาะจุดแข็ง เพื่อขับเคลื่อน” คน มรส.” ผ่านความท้าทายในอนาคต”เพื่อจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพและต่อยอดการพัฒนาภาวการณ์เป็นผู้นำยุคใหม่ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทฤษฎี หลักการและแนวความคิดด้านการบริหารองค์กรที่ผู้นำยุคใหม่พึงรู้ รวมถึงเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมณ ห้องคุปต์กาญจนากุล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี