โครงการ SRU Re profile พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Productivity Improvement)

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ณัฐวุติ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ และนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้จัดทำโครงการ SRU Re profile พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Productivity Improvement) ขึ้น โดยได้เชิญ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภประดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน เข้าร่วมต้อนรับ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่บุคลากร และเพื่อการเรียนรู้ เข้าใจ วิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวัตุประสงค์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนความยุ่งยาก และมีการกระจายอำนาจตามภารกิจ และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำเครื่องมือหรือเทคนิคไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทุกงานส่วนที่มีส่วนเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน ณ โรงแรมเอวาซี อ่าวนาง กระบี่