โครงการ “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

(เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน และยุทธศาสตร์ และในนามของกองนโยบายและแผน จัดโครงการ “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจาก นายวิชัย ศรีขวัญ (นายกสภามหาวิทยาลัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับระบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ บทบาท และความรับผิดชอบ กระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏแบบบูรณาการ/ การบริหารเชิงกลยุทธ์ /การพัฒนาเชิงกายภาพและพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ และการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการปรับตัวเข้ากับบริบทของท้องถิ่นและเป็นสากล โดยบูรณาการหลักการของการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดกระบวนการการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการมากขึ้นเวลา 12.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประกอบด้วย รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้ช่วยอธิการดี /ผู้อำนวยการสำนัก/
สถาบัน / คณาจารย์จากทุกคณะ จำนวน 135 คน