โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็น และออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile)

(วันที่ 16-17 ธ.ค. 62) กองนโยบายและแผน จัดประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดเห็น และออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน” (SRU Re-profile) โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการพัฒนาร่วมกันทั่วทั้งองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้บุคลากรสายวิชาการที่สังกัดคณะต่าง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 55 คน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 2 ท่านได้แก่

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

นายชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์ ผู้เชี่ยวชาญการโค้ชผู้บริหารรายบุคคล (one-on-one) และกลุ่มย่อย ในเรื่องการนำเสนอแบบมืออาชีพ และการโค้ชจากจุดแข็งภายใต้แบรนด์ The Coach     เป็น Certified Strengths Coach และ Presentations Coach คนแรกของเมืองไทย เสวนา/ระดมความคิดเห็น หัวข้อ “เจาะจุดแข็ง เพื่อขับเคลื่อน”คน มรส.” ผ่านความท้าทายในอนาคต” โดย นายชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์ ผู้เชี่ยวชาญการโค้ชผู้บริหารรายบุคคล (one-on-one) และกลุ่มย่อย ในเรื่องการนำเสนอแบบมืออาชีพ และการโค้ชจากจุดแข็งภายใต้แบรนด์ The Coach     เป็น Certified Strengths Coach และ Presentations Coach คนแรกของเมืองไทย

วันที่ 17 ธันวาคม 2562

อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนแสะสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยาพิเศษหัวข้อ “ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน”