ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย พ.ศ. 2562

(6 ธันวาคม 2562) กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งแก้ไขปัญหาและพัฒนา เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี