นางสาวศลักษณ์พร ติ้วพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่าย :

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์ภายใน 6502

อีเมล : me_anny@hotmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานงบประมาณ (เงินรายได้)