นางเสาวรส สุขขารมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :

การศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน  6519

อีเมล :  saowaros.gat@hotmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานติดตามและประเมินผล