ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

ข้อมูลทันสมัย โปร่งใสงบประมาณ ติดตามอย่างสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มุ่งสู่การดำเนินงานและพัฒนาด้านการบริหารและจัดการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำงบประมาณ การติดตามประเมินผล และวิเทศสัมพันธ์โดยเน้นความโปรงใสและตรวจสอบได้

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ สำนักวางแผนและพัฒนา จึงมีพันธกิจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. ด้านการบริหารและการจัดองค์กร มีการกำหนดภาระงานของบุคลากรที่ชัดเจน นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานในหน่วยงานเป็นหมู่คณะ(ทำงานกันเป็นทีม)พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานสม่ำเสมอ และมีระบบการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส
  2. ด้านข้อมูลสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของหน่วยงาน นำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสืบค้นและการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านทาง Internet เป็นศูนย์รวมและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่มีทั้งภายในและภายนอกแก่บุคคลากรทั่วไปที่สนใจ
  3. ด้านแผนงานและงบประมาณ จัดทำแผนงานและระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ของสำนักวางแผนและพัฒนา มีการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณที่สามารถตรวจสอบได้
  4. ด้านการติดตามประเมินผล ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ ของฝ่ายต่าง ๆ ในสำนักวางแผนและพัฒนาเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการดำเนินงานบริหารจัดการของสำนักวางแผนและพัฒนาให้โปร่งใสและตรวจสอบได้