ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“ข้อมูลทันสมัย โปร่งใส่งบประมาณ ติดตามอย่างสร้างสรรค์”

วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มุ่งสู่การดำเนินงานและพัฒนาด้านการบริหารและจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำงบประมาณ การติดตามประเมินผล และงานวิเทศสัมพันธ์โดยเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ กองนโยบายและแผน จึงได้กำหนดพันธกิจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ด้านการบริหารและการจัดการ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริหารงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ และมีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส
 • ด้านข้อมูลสารสนเทศ รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านการวางแผน และพัฒนา วิจัย สถาบัน  และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
 • ด้านแผนงานและงบประมาณ จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
 • ด้านการติดตามและประเมินผล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ และรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเป็นรายเดือนและรายไตรมาส
 • ด้านวิเทศสัมพันธ์ การติดต่อกับต่างประเทศ เพื่อขอความช่วยเหลือ ความร่วมมือ ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 • เพื่อการกำกับ ดูแลและการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อการกำกับ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • เพื่อการจัดระบบข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
 • เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่ความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
 • บุคลากรมีการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

นโยบายและมาตรการ

 • มุ่งพัฒนากองนโยบายและแผนสู่ความเป็นเลิศทางด้าน แผนงานและงบประมาณ ข้อมูลและสารสนเทศ การติดตามและประเมินผล
 • มุ่งพัฒนาบุคลากรให้ดำเนินงานอย่างมืออาชีพ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ