ระเบียบ/ข้อบังคับ

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานที่ดินสิ่งก่อสร้าง

  ระเบียบสำนักงบประมาณ

   ระเบียบกระทรวงการคลัง

   ระเบียบมหาวิทยาลัย

   แนวทางระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561