ระเบียบ/ข้อบังคับ

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานที่ดินสิ่งก่อสร้าง

    ระเบียบสำนักงบประมาณ

    ระเบียบกระทรวงการคลัง

    ระเบียบมหาวิทยาลัย

    แนวทางระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561